Skript pro vytvoření zástupce z příkazového řádku ve windows

VB Skript níže vytvoří zástupce.

Je třeba uložit do souboru .wsf – například mymk_shortcut.wsf . Poté nakopírovat do windows\system32 (nebo jinam kam páte proměnnou PATH).

Použití

mymk_shortcut /A /R „C:\zde bude\vytvoren\zastupce“ „C:\obecne\moje.pdf“

Po spuštění bude v „C:\zde bude\vytvoren\zastupce“ vytvořen soubor „moje.lnk“ jenž je zástupce pro „C:\obecne\moje.pdf“.

Pokud bude vynechán parametr /R bude jméno zástupce „moje.pdf.lnk“.

Pokud bude vynechán parametr /A tak se skript zeptá na jméno zástupce před vytvořením (předvyplněno bude „moje.lnk“ nebo „moje.pdf.lnk“).

Ještě má skript parametr /V při jehož použití se zobrazí hláška o úspěšném vytvoření zástupce.

<job>
<script language="VBScript">

 helpTxt = vbNewLine & vbNewLine & "Usage: mymk_shortcut [/A] [/R] [/V] linkDir target " & vbNewLine 
 helpTxt = helpTxt & " linkDir: directory where new link will be created " & vbNewLine 
 helpTxt = helpTxt & " target: path to the file/folder linked " & vbNewLine 
 helpTxt = helpTxt & " /A: Auto - new link name will be automatically created from target - without it user is asked for new link name" & vbNewLine 
 helpTxt = helpTxt & " /R: Remove Extension - remove extension of original filename when creating shortcut filename" & vbNewLine 
 '// helpTxt = helpTxt & " /L: Add .lnk extension - add ".lnk" extension to original file name when creating shortcut filename" & vbNewLine 
 helpTxt = helpTxt & " /V: Verbose - prints output even on success, by default only on errors "
 If WScript.Arguments.Count < 2 Then 
  MsgBox helpTxt
  Wscript.Quit
 End If

 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 
 '// read required command line parameters 
 linkDir = Trim(WScript.Arguments.Item(WScript.Arguments.Count-2))
 target = Trim(WScript.Arguments.Item(WScript.Arguments.Count-1))
 
 '// remove trailing backslash in linkDir & target if necessary
 If(Right(linkDir,1) = "\") Then
  linkDir = Left(linkDir,Len(linkDir)-1)
 End If
 If(Right(target,1) = "\") Then
  linkDir = Left(target,Len(target)-1)
 End If
 
 '// check first param 
 If NOT fso.FolderExists(linkDir) Then 
  MsgBox "Error: linkDir """ & linkDir & """ must be existing folder" & helpTxt
  Wscript.Quit
 End If

 '// check second param and find out if it is Folder or File 
 If fso.FolderExists(target) Then
  isTargetFolder = 1
 Elseif fso.FileExists(target) Then 
  isTargetFile = 1
 Else
  MsgBox "Error: target """ & target & """ must be existing folder/file" & helpTxt
  Wscript.Quit
 End If

 '// read optional command line parameters
 'target = Trim(WScript.Arguments.Item(WScript.Arguments.Count-1))
 extraOptions = ""
 For i = 0 to WScript.Arguments.Count-3
  extraOptions = extraOptions & Trim(WScript.Arguments.Item(i))
 Next
 extraOptions = UCase(extraOptions)
 extraOptionAuto = InStr(extraOptions,"A")
 extraOptionRemoveExtension = InStr(extraOptions,"R")
 '// extraOptionAddLnkExtension = InStr(extraOptions,"L") '// without .lnk link is not working so option removed
 extraOptionVerbose = InStr(extraOptions,"V")
 'MsgBox "Options: A:"&extraOptionAuto&" R:"&extraOptionRemoveExtension&" V:"&extraOptionVerbose '// DEBUG
  
 '// default link name created from target file name 
 linkName = fso.GetFileName(target)
 
 '// replace extension if set 
 If extraOptionRemoveExtension Then
 	linkName = fso.GetBaseName(linkName)
 End If
 
 '// Add .lnk 
 linkName = linkName & ".lnk"

 '// ask user for name of new link to be created
 '// if file/folder of specified name already exists user is informed and asked to give another name 
 '// if auto parameter is specified user is not asked in first loop
 tmpErrMsg = ""
 Do  
  If extraOptionAuto = 0 Then
   linkName = InputBox(tmpErrMsg & vbNewLine & "Enter the name for new link or press Cancel to end.", "Create Link", linkName)
   If linkName = "" Then
    Wscript.Quit
   End If
  End If
  
  link = linkDir & "\" & linkName
 
  If fso.FileExists(link) OR fso.FolderExists(link) Then
   tmpErrMsg = "Error: File or folder """ & link & """ already exists, choose another."
   link = ""
   extraOptionAuto = 0 '// We have to reset otherwise we will end-up with endless 
  End If
 Loop While link = ""

 targetFolder = fso.GetParentFolderName(target)

 '// MsgBox "target: " & target & vbNewLine & "link: " & link & vbNewLine & "targetFolder: " & targetFolder '// DEBUG
 '// Wscript.Quit '// DEBUG

 Set oWS = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
 Set oLink = oWS.CreateShortcut(link)
 oLink.TargetPath = target
 oLink.WorkingDirectory = targetFolder
 '// oLink.Arguments = ""
 '// oLink.Description = "Pole komentar"  
 '// oLink.HotKey = ""
 '// oLink.IconLocation = ""
 '// oLink.WindowStyle = "1"  
 oLink.Save

 '// (if VERBOSE option is specified output is always printed, otherwise only on error)
 If fso.FileExists(link) OR fso.FolderExists(link) Then
  If extraOptionVerbose Then
   MsgBox "Link " & link & " created"
  End If
 Else
  MsgBox "Error: could not create link " & link
 End If
 
</script>
</job>

Sony Xperia Z3 Compact shazuje Wifi na TP-Link WR720N

Problém

Mám router TP-Link Hardware Version:  WR720N 1.0 00000000 a firmware 4.19.62 Build 130719 Rel.50877n .

2016-03-20 11_42_40-TP-LINK

Všiml jsem si, že při zapnutí WiFi na telefonu Sony Xperia Z3 Compact, mi spadne domácí WiFi připojení a to na všech zařízeních připojených ke stejnému AP (routeru). Po vypnutí WiFi na telefonu připojení opět po chvilce naskočí. Výpadek není vždy a je až po chvíli, kdy WiFi funguje i na telefonu, pokud navíc během tohoto času router restartuji, tak je připojení většinou delší čas stabilní. Pokračovat ve čtení „Sony Xperia Z3 Compact shazuje Wifi na TP-Link WR720N“

Zprovoznění LCD Tongban 3.5 z dx.com na Raspberry Pi

Toto není návod jak si nainstalovat raspian nebo jiný systém na raspberry pi. Dále v příspěvku předpokládám, že již máte raspian nainstalován a v raspi se dostanete do příkazového řádku (ať už lokálně s monitorem a klávesnicí, nebo jako já přes síť z jiného počítače).

Motivace

Koupil jsem tento 3.5″ touchscreen z dx.com. Vypadá to že typ by mohl být „waveshare 3.5 palce“

Po připojení do SPI konektoru RPi se display jen rozsvítí a je bílá obrazovka. Pokračovat ve čtení „Zprovoznění LCD Tongban 3.5 z dx.com na Raspberry Pi“